Poniżej wymieniono wszystkie analizy, badania i opracowania wykonywane w celu jak najszerszego i możliwie precyzyjnego określenia potencjalnych oddziaływań na środowisko budowy i eksploatacji Portu Zewnętrznego.

Brana jest pod uwagę kompensacja przyrodnicza oraz potencjalnie negatywne oddziaływania projektu. W tym celu zostały zlecone kompleksowe badania i analizy środowiskowe Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia.

Do tej pory, w ramach fazy przygotowawczej projektu, powstały następujące opracowania w zakresie ochrony środowiska:

  1. inwentaryzacja przyrodnicza lądowych terenów objętych inwestycją oraz częściowo inwestycjami komplementarnymi
  2. inwentaryzacja przyrodnicza wodnej części terenów objętych inwestycją oraz inwestycją komplementarną, jaką jest budowa falochronów Portu Gdynia
  3. analiza wystąpienia zagrożeń spowodowanych rozlewami i innymi zdarzeniami niepożądanymi na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji
  4. analiza wpływu inwestycji na ruchy rumowiska
  5. opracowanie raportu środowiskowego projektu

Ponadto trwają obecnie:

  1. monitoring występowania ssaków morskich w obszarze inwestycji