W ramach przygotowania inwestycji wykonano analizy dla określenia najbardziej efektywnej i korzystnej formuły realizacji projektu. W listopadzie 2019 roku Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (wówczas Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju) podpisały umowy o świadczeniu doradztwa transakcyjnego dla projektu” z wybranym w drodze przetargu konsorcjum doradczym. Doradztwo transakcyjne obejmuje aspekty techniczne, ekonomiczno-finansowe oraz prawne projektu. W skład konsorcjum doradczego projektu wchodzą:

  • Ernst&Young sp. z o.o., Corporate Finance s.k.,

  • Domański Zakrzewski Palinka s.k.

  • Databout sp. z o.o.

Pierwszym etapem prac w ramach doradztwa było przeprowadzenie Oceny Efektywności inwestycji. Ocena Efektywności miała udzielić odpowiedzi na trzy kluczowe pytania:

  • Czy projekt PPP jest wykonalny, biorąc pod uwagę uwarunkowania techniczne, organizacyjno-prawne, rynkowe i komercyjno-finansowe?

  • Jaka jest najbardziej efektywna i korzystna dla interesu publicznego formuła realizacji projektu?

  • Czy występuje odpowiednie zainteresowanie rynku (transportu morskiego, ale także inwestorskiego) realizacją projektu?

Odpowiedź na pierwsze oraz trzecie pytanie, okazała się być twierdząca. Natomiast, jako najbardziej korzystną formułę realizacji projektu, Ocena Efektywności wskazała PPP.

Partnerstwo Publiczno-Prywatne jest modelem realizacji zadań publicznych, który często się sprawdza dla realizacji dużych i skomplikowanych projektów infrastrukturalnych (zawsze obejmujących komponent zarządzania lub utrzymania), wymagających wysokich nakładów finansowych. PPP polega na wieloletniej współpracy podmiotów publicznych z sektorem prywatnym. PPP umożliwia wykorzystanie know-how sektora prywatnego. PPP umożliwia dostosowanie struktury projektu (podziału zadań i ryzyka) oraz wypracowanie szczegółów ostatecznego zakresu i kształtu inwestycji w sposób adekwatny do potrzeb strony publicznej i możliwości, jakie skłonna zaoferować jest strona prywatna. Finansowanie nakładów związanych z projektem PPP zazwyczaj zapewnia partner prywatny.

Projekty partnerstwa publiczno-prywatnego mają charakter quasi regulacyjny, a więc podmiot publiczny będący stroną umowy o PPP ma określone uprawnienia kontrolne pod kątem realizacji zapisów umowy, czyli projekt jest realizowany w sposób efektywny przez cały okres trwania umowy, a cele publiczne są realizowane zgodnie z założeniami.

Zakres prac doradcy transakcyjnego obejmuje oprócz zadań analitycznych, opracowania studium wykonalności, przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na wybór partnera prywatnego Postępowanie PPP dotyczące dużych projektów jest zazwyczaj prowadzone w trybie dialogu konkurencyjnego.